วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม โดยแผนกส่งเสริมสุขภาพ ได้รับเกียรติบัตร ในการจัดนิทรรศการ"การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย" ภายใต้โครงการ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานในครั้งนี้ ณ โรงแรมเซ็นทารา จังหวัดอุดรธานี

กระทรวงกลาโหม

มณฑลทหารบกที่ 24