วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ พันเอกชิตพงศ์ ขวัญประชา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม และผู้บริหาร ต้อนรับคุณประภาวรรณ เจริญศิลป์ ประธานชมรมแม่บ้าน มณฑลทหารบกที่ ๒๔ มาเปิดโครงการการอบรมการเขียนโครงการขอรับเงินสนับสนุนตามมาตรา 35 ของบุตรคู่สมรส และบุพการีที่ทุพพลภาพ ของกำลังพล ทหารบก และพ.อ.หญิง ทรงสุดา ขวัญประชา ประธานชมรมแม่บ้านโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการเขียนโครงการขอรับเงินสนับสนุนตามมาตรา 35 ของบุตรคู่สมรส และบุพการีที่ทุพพลภาพ ของกำลังพล ทหารบก ณ ห้องประชุมพลโทปัญญา อยู่ประเสริฐ อาคาร ๑ ชั้น ๔ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

กระทรวงกลาโหม

มณฑลทหารบกที่ 24