เมื่อวันที่ ๔ มิ.ย. ๖๒ พ.อ.สุวัฒน์ชัย เต็งศิริกุล หก.ส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกเวชกรรมป้องกันและเวชศาสตร์ทหาร นิเทศตรวจประเมินการป้องกันการบาดเจ็บจากความร้อนในหน่วยฝึกทหารใหม่พื้นที่ จ.เลย เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแล และการป้องกันโรคลมร้อนให้กับครูฝึกทหารทหารใหม่ มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลป้องกันการบาดเจ็บจากลมร้อน แนะนำการดื่มน้ำ ตรวจโรงนอน โรงเลี้ยงทหาร ตรวจปัสสาวะ และรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานการป้องกันการบาดเจ็บจากความร้อนที่ผ่านมาของหน่วย ร.๘ พัน.๑ มทบ.๒๘ จ.เลย

กระทรวงกลาโหม

มณฑลทหารบกที่ 24