วันที่ ๓๑ พ.ค. ๖๒ พ.อ.สุวัฒน์ชัย เต็งศิริกุล หก.ส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกเวชกรรมป้องกันและเวชศาสตร์ทหาร นิเทศตรวจประเมินการป้องกันการบาดเจ็บจากความร้อนในหน่วยฝึกทหารใหม่พื้นที่ จว.ส.น.และจว.น.พ. เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแล และการป้องกันโรคลมร้อนให้กับครูฝึกทหารทหารใหม่ มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลป้องกันการบาดเจ็บจากลมร้อน แนะนำการดื่มน้ำ ตรวจโรงนอน โรงเลี้ยงทหาร ตรวจปัสสาวะ และรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานการป้องกันการบาดเจ็บจากความร้อนที่ผ่านมาของ รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา และ รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง ที่รับผิดชอบดูแลหน่วยทหารในพื้นที่ดังกล่าว นอกจากนี้ได้ตรวจความพร้อมของเครื่องมือ อุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ รพ. ทั้ง 2 แห่ง เพื่อเตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือเมื่อมีผู้บาดเจ็บจากลมร้อน ระหว่างการฝึกทหารใหม่

กระทรวงกลาโหม

มณฑลทหารบกที่ 24