วันที่ ๒๘ พ.ค. ๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. พ.อ.ชิตพงศ์ ขวัญประชา ผอ.รพ.ค่ายประจักษ์ฯ และคณะ ให้การต้อนรับ พ.อ.จักรพันธ์ ขันมั่น รอง เสธ.ทภ.๒ (๒) และคณะชุดตรวจประเมินมาตรฐานการเลี้ยงดูทหาร ทภ.๒ โดยมี พ.อ.พิทักษ์ จันทร์เขียว รอง ผบ.มทบ.๒๔(๑) ร่วมต้อนรับและรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของ รพ.ค่ายประจักษ์ฯ ที่ดูแลหน่วยทหารในพ้ืนที่ จว.อ.ด. ณ ห้องประชุมอาคาร ๔ ชั้น ๒ หลังจากรับฟังบรรยายสรุปแล้ว คณะชุดตรวจได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมโรงเลี้ยง การประกอบเลี้ยง และห้องน้ำ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.๑๓ พัน ๑ ค่ายเจ้าพระยาสุนทรธรรมธาดา กซึ่งเป็นหน่วยทหาร ที่ รพ.ค่ายประจักษ์ฯ โดยแผนกเวชกรรมป้องกันและเวชศาสตร์ทหาร ในการดูแลรับผิดชอบด้านสุขาภิบาลอาหาร และสุขลักษณะส่วนบุคคลของพลทหารที่เข้ารับราชการใหม่ให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี เพื่อแสดงออกถึงภาพลักษณ์ของกองทัพบก และให้เป็นไปตามมาตรฐานการเลี้ยงดูทหาร ทภ.๒ ต่อไป

กระทรวงกลาโหม

มณฑลทหารบกที่ 24