วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พันเอกชิตพงศ์ ขวัญประชา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม ในการต้อนรับ พันเอกหญิงจอมขวัญ แสงบัวแก้ว ผู้อำนวยการกองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก และคณะ ในการเยี่ยมสำรวจและประเมินคลินิกทันตกรรม ในโครงการพัฒนาคลินิกทันตกรรมโรงพยาบาลกองทัพบก สู่การรับรองกระบวนการพัฒนาคุณภาพ ของกองทันตกรรม โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม บรรยายสรุปโดย พันเอกหญิงกฤติกา สุขตุงคะ หัวหน้ากองทันตกรรม ได้นำเสนอผลการดำเนินงานกองทันตกรรมที่ผ่านมาให้คณะเยี่ยมสำรวจและตรวจประเมินได้ทราบ พร้อมรับฟังคำแนะนำปัญหา เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขพัฒนาต่อไป ณ ห้องประชุมศศิประภาอาคาร ๓ ชั้น ๒ รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม

กระทรวงกลาโหม

มณฑลทหารบกที่ 24