วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พ.อ.หญิงศิริวัลย์ สำราญบำรุง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม (ฝ่ายการพยาบาล) เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศ การฝึกปฎิบัติงานนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยราชธานี ชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๑๘ วิชาปฎิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ ณ ห้องประชุมศศิประภา อาคาร ๓ ชั้น ๒ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม