วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ พันเอกหญิงศิริวัลย์ สำราญบำรุง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม (ฝ่ายการพยาบาล) ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา นำโดย พันเอกอภิชาต สุวาส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา รับฟังบรรยายสรุปงานพัฒนาคุณภาพ ณ ห้องประชุมศศิประภา อาคาร ๓ ชั้น ๒ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

 

กระทรวงกลาโหม

มณฑลทหารบกที่ 24