ทำเนียบผู้บริหาร

 

พันเอกปัญญา  อยู่ประเสริฐ

พ.ศ. 2518 - 2525

 

พันเอกสวง  ไพบูลย์

พ.ศ. 2525 - 2532

 

พันเอกยศพร  แสนโภชน์

พ.ศ. 2532 - 2537

 

พันเอกธวัชชัย  ศศิประภา

พ.ศ. 2537 - 2546

 

พันเอกดาราพงศ์  ลังกาฟ้า

พ.ศ. 2546 - 2551

 

พันเอกชาติชาย  มาเมือง

พ.ศ. 2551 - 2552

 

พันเอกวิสุทธิ์  ศรีจันทรพันธ์

พ.ศ. 2552 - 2556

 

พันเอกชิตพงศ์  ขวัญประชา

พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน