077

1

พันเอกปัญญา  อยู่ประเสริฐ
พ.ศ. 2518 - 2525

 

 

2

พันเอกสวง  ไพบูลย์
พ.ศ. 2525 - 2532

 

3

พันเอกยศพร  แสนโภชน์
พ.ศ. 2532 - 2537

 

4

พันเอกธวัชชัย  ศศิประภา
พ.ศ. 2537 - 2546

 

5

พันเอกดาราพงศ์  ลังกาฟ้า
พ.ศ. 2546 - 2551

 

06

พันเอกชาติชาย  มาเมือง
พ.ศ. 2551 - 2552

 

07

พันเอกวิสุทธิ์  ศรีจันทรพันธ์
พ.ศ. 2552 - 2556

 

8

พันเอกชิตพงศ์  ขวัญประชา
พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน