077

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมทางการภายภาพและความปลอดภัย ได้จัดประชุมบรรยายแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน กรณีเกิดวาตภัย ในโรงพยาบาล เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากร และลดความเสี่ยงต่าง ๆ อาจเกิดขึ้นในสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดวาตภัย ขึ้น โดย พันเอกหญิงกฤติกา สุขะตุงคะ ประธานคณะกรรมการ เป็นผู้บรรยาย และคณะกรรมการ มี หัวหน้าหน่วยงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในหน่วยงาน เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เพื่อนำไปจัดแผนรองรับภาวะฉุกเฉินในหน่วยงาน ต่อไป ณ ห้องประชุมศศิประภา อาคาร ๓ ชั้น ๒

060225621.jpg060225629.jpg060225628.jpg060225627.jpg060225626.jpg060225625.jpg060225624.jpg060225623.jpg060225622.jpg