077

วันที่ ๒๖-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พันเอกสุวัฒน์ชัย เต็งศิริกุล หัวหน้ากองสร้างเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม และคณะ ออกตรวจประเมินและนิเทศการป้องกันการบาดเจ็บจากความร้อนในการฝึกทหารใหม่ ชุดที่ กองทัพภาคที่ ๒ ประกอบด้วย มณฑลทหารบกที่ ๒๘ จังหวัดเลย มณฑลทหารบกที่ ๒๙ จังหวัดสกลนคร และมณฑลทหารบกที่ ๒๑๐ จังหวัดนครพนม และตรวจประเมินความพร้อมของเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลกองทัพบกในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงหนือตอนบน ที่รับผิดชอบในการดูแลและช่วยเหลือป้องกันการบาดเจ็บจากความร้อนในการฝึกทหารใหม่ โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาล ทั้ง ๓ แห่ง และผู้บังคับหน่วยให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปเพื่อรับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานที่ผ่านมาของแต่ละหน่วย ครั้งนี้

251125619.jpg251125618.jpg251125617.jpg251125616.jpg251125615.jpg251125614.jpg251125613.jpg251125612.jpg251125611.jpg