พ.อ.ชิตพงศ์  ขวัญประชา

ผอ.รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม

วันที่ ๒๖ ก.ย. ๖๑ รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ได้จัดอบรมวิชาการ เรื่อง โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม ให้กับ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรด้านการรักษาพยาบาล โดยเชิญ นพ.ปรีชา ศรีสร้างทอง แพทย์เฉพาะทางโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม หน่วยอายุรกรรม รพ.อุดรธานี วิทยากร ที่มาให้ความรู้ การบรรยายวิชาการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพลโทปัญญาอยู่ประเสริฐ อาคาร ๑ ชั้น ๔ รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 

 

200925611.jpg200925616.jpg200925615.jpg200925614.jpg200925613.jpg200925612.jpg