พ.อ.ชิตพงศ์  ขวัญประชา

ผอ.รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม

วันที่ ๓ ม.ค.๖๑ รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม โดยกองทันตกรรม กองเภสัชกรรม แผนกธุรการฝ่ายรักษาพยาบาล ร่วมกับคณะกรรมการ ๕ ส รพ. ร่วมกันจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม ๕ ส ณบริเวณศาลาประดิษฐานหลวงพ่อพระงาม โดยการทำความสะอาดองค์หลวงพ่อพระงามและเปลี่ยนผ้าสไบ และบริเวณรอบศาลาประดิษฐานหลวงพ่อพระงาม ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพของกำลังพลโรงพยาบาล ครอบครัว และประชาชนในชุมชนใกล้เคียง ได้เคารพสักการะบูชา ซึ่งการจัดกิจกรรมคร้้งนี้ได้รับความร่วมมือจากกำลังพลแผนกและหน่วยงาน ต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 

301225601.jpg301225604.jpg301225603.jpg301225602.jpg301225608.jpg301225607.jpg301225606.jpg301225605.jpg