พ.อ.ชิตพงศ์  ขวัญประชา

ผอ.รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม

วันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๐ พ.อ.หญิงผกายพร มูลกุล รอง ผอ. รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม (ฝ่ายบริหาร) เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จากแนวคิด R2R , Mini Research & Innovation สู่การปฏิบัติ : ความสำเร็จของ รพ.ค่ายประจักษ์ฯ โดย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ดร.จิราพร วรวงศ์ / ดร.กมลทิพย์ ตั้งหลักมั่นคง / อาจารย์กาญจนา ปัญญาธร ณ ห้องประชุมพลโทปัญญา อยู่ประเสริฐ อาคาร ๑ ชั้น ๔ รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี 

291125607.jpg

291125601.jpg

291125606.jpg

291125605.jpg

291125604.jpg

291125603.jpg

291125602.jpg